dimecres, 21 de novembre de 2012

Numerals: ordinals i cardinals

ELS NUMERALS

Els numerals expressen quantitat exacta i orde. Es distingixen dos tipus de numerals: cardinals, i ordinals

Els cardinals
Els numerals cardinals expressen la numeració natural. Són tots invariables, llevat d'un i dos, que fan el femení en una i dos (o dues), respectivament, i cent, que té les formes de plural centscentes, per al masculí i el femení, respectivament:
0      zero                                                      21      vint-i-un, vint-i-una
1      un, una                                                22      vint-i-dos, vint-i-dues (o vint-i-dos)
2      dos, dues (o dos)                             30      trenta
3      tres                                                      35      trenta-cinc
4      quatre                                                  40      quaranta
5      cinc                                                      47      quaranta-set
6      sis                                                        50      cinquanta
7      set                                                        60      seixanta
8      huit (o vuit)                                          70      setanta
9      nou                                                       80      huitanta (o vuitanta)
10     deu                                                      90      noranta
11     onze                                                  100      cent
12     dotze                                                 105      cent cinc
13     tretze                                                 112      cent dotze
14     catorze                                              132      cent trenta-dos
15     quinze                                               300      tres-cents
16     setze                                                 392      tres-cents noranta-dos
17     dèsset (o disset)                            920      nou-cents vint
18     díhuit (o divuit)                             1.000      mil
19     dènou (o dinou)                           1.605      mil sis-cents cinc
20     vint                                          1.000.000      un milió
Per a l'escriptura dels numerals amb lletres, s'utilitza el guionet per a separar la desena de la unitat i la unitat de la centena:Tinc vint-i-cinc anys.
Han vingut seixanta-dues persones.
He perdut dues-centes mil pessetes en una màquina escurabutxaques.
Porta'm quatre-centes caixes més de pastissets congelats. 
Quan els cardinals s'usen com a ordinals o com a noms de xifres, no prenen mai la forma femenina, i el cardinal un (1) adopta la forma u:Heu d'arribar al quilòmetre u (ordinal).
Obriu el llibre per la pàgina dos (ordinal).
Ha eixit premiat l'u (xifra).
El resultat de la suma és dos (xifra). 
Usats com a substantius, admeten flexió de nombre:Al llarg del joc, només he tret dos dosos i tres huits.
El nostre fill ha tret un deu. 

    Els ordinals
Els ordinals són aquells numerals que indiquen una relació d'orde. Els quatre primers són:
primer, segon, tercer       quart 
Els quatre següents presenten una doble forma:quint / cinqué                                                         sèptim / seté
sext / sisé                                                                octau / huité (o vuité) 
I, finalment, la resta d'ordinals es formen afegint el sufix  al cardinal corresponent:nové                                                                        onzé
desé                                                                       dotzé 
Tots els ordinals admeten forma en femení:
            1r      primer                                             1a      primera
            2n     segon                                             2a      segona
            3r      tercer                                              3a      tercera
            4t      quart                                                4a      quarta
        12é      dotzé                                             12a      dotzena
        32é      trenta-dosé                                  32a      trenta-dosena
      100é      centé                                           100a      centena
Les formes de plural seguixen les regles dels adjectius de doble terminació:
a)  Els acabats en consonant afegixen -s al singular:primer                                                               primers
segon                                                                segons 
b)  La resta afegixen -ns per al masculí i canvien la -a del femení en -es:cinqué                                                               cinquens
huité                                                                   huitens 
dotzena                                                             dotzenes
trentena                                                             trentenes 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada